Business Culture Mastery

Waarom de focus leggen op bedrijfscultuur?

In tijden van toenemende complexiteit en groeiende onzekerheid gaan mensen op elk niveau binnen de onderneming op een natuurlijke manier controle uitoefenen om zo hun zelfbehoud veilig te stellen. Deze (veelal subtiele) controlemechanismen maken dat de besluitvorming steeds moeizamer verloopt, de natuurlijke flow verloren gaat en de organisatie te kampen krijgt met energieverlies (entropie).

Hoe groter het onzekerheidsgevoel, hoe meer mensen zich bezig houden met problemen oplossen en hoe minder er geïnvesteerd wordt in structurele organisatieontwikkeling. De onderneming verliest zijn Ziel en het sociale netwerk zijn cohesie.

Organisaties en mensen zijn  toe aan een fundamentele bewustzijnssprong:
- van ego- naar ziele-bewustzijn
- van angst en controle naar vertrouwen en overgave
- van probleemgerichtheid naar mogelijkheden zien 
- van waarde-onttrekking naar toegevoegde waarde bieden

Deze fundamentele collectieve shift zal het verschil maken voor de organisatie, haar medewerkers, haar klanten en de wereld.
Deze bedrijven en mensen 
zullen toonaangevend zijn, bezield van binnenuit, stevig geworteld en in voeling met hun essentie en kernwaarden.

Stap 1
Cultural Transition Team
set-up

 

Samenstelling en begeleiding van een transversaal team dat de organisatiecultuur van binnenuit transformeert.

Er zit enorm veel potentie, inzicht, ervaring en collectieve intelligentie klaar binnen bedrijven die alleen wacht om geactiveerd te worden. Door een transversaal team samen te stellen dat het organisatiecultuur-traject van binnenuit begeleidt, bouwen we aan een solide basis voor duurzame organisatie- uitbouw. Het team vertegenwoordigt de organisatie en geniet een breed draagvlak. Het stuurt de objectieve organisatiecultuurmeting aan en bespreekt de resultaten in samenspraak met de leden van het directiecomité. De prototypes krijgen vorm in het klein en worden in een latere fase progressief uitgerold binnen de onderneming.

De kracht van deze benadering is dat ze afstapt van externe consultants en trainers om opnieuw te vertrouwen op het interne kompas en de eigen hulpbronnen. De Zelfsturende onderneming, geheel in lijn met het Life Mastery gedachtengoed !

 

Stap 2
Values Assessment
Cultuurmeting

 

In kaart brengen van de bestaande cultuur aan de hand van het Barrett Values Assessment®.

Ik combineer het integrale denken van Ken Wilber (Integral Theory) met het organisatiecultuurmodel van Richard Barrett (Values Centre, VS) om de uitlijning van de organisatie in kaart te brengen.

Aan de hand van een eenvoudige online bevragingsmethodiek wordt de bestaande en gewenste bedrijfscultuur zichtbaar gemaakt, evenals de mate van uitlijning.

In een uitgelijnde onderneming verbinden mensen hun doen met de kern van wie ze in wezen zijn (persoonlijke uitlijning). Als hun persoonlijke waarden overeenstemmen met de groepswaarden spreken we over groep uitlijning, deze leidt tot groepscohesie, vertrouwen en engagement.

Katalpa is licentiehouder en senior consultant voor het implementeren van integrale organisatiecultuurtrajecten vanuit de benadering van het Barrett Values Centre in de VS.

Stap 3
Team Circle Work

 

Op basis van de objectieve meting kan een hart-intelligente en betekenisvolle dialoog tot stand komen, ter bekrachtiging van de  collectieve intelligentie en de verdere uitlijning van de organisatie.

De gebruikte methodiek is de kringdialoog of Focus Circle. Het bijeenkomen in cirkel is een oeroude vorm van vergaderen, die al duizenden jaren mensen verbindt via een respectvolle dialoog. De cirkel is nog steeds het fundament van vele culturen (Ubuntu(Afrika) – Indianen (Zuid- en Noord Amerika) – Aboriginals (Australië) en wordt gehanteerd als methodiek en organisatiemodel binnen o.a. Boedhistische gemeenschappen (Sangha).

Wat een vergadering maakt tot een Focus Circle is de bereidheid van mensen om van het informele praten en vooringenomen discussiëren over te stappen naar een ontvangende houding van doordacht spreken en werkelijk luisteren; met daarbij het omarmen en beoefenen van een aantal structurerende principes.

Een externe procesgebeleider bewaakt de veiligheid, de openheid en de kwaliteit van de dialoog.

Het Life Mastery Circle Work heeft als uiteindelijk doel work-communities op een dusdanig hoog niveau van verbinding en vertrouwen te brengen dat ze Master Minds worden.

Stap 4
Personal Leadership Development

 

Leadership Retreat®

3- tot 7 daags intensief leiderschapstraject voor managers en bedrijfsleiders, in groep of individueel met als doel:

  • Inzicht verwerven over het begane levenspad (bilan huidig leiderschap)
  • Verbinding aangaan met het innerlijke, de eigen vitale energie en bronnen
  • Leren contact maken met diepe rust en inspiratie
  • Vitale energie aanboren – vanuit stilte en het eigen centrum – en deze vertalen in een passend leiderschapsproject
  • Inpakt creëren in je leefwereld en binnen de organisatie door uitgelijnde aanwezigheid en geïnspireerd leiderschap.

De Leadership Retreat ® helpt ook hen die het moeilijk hebben het eigen levens-, loopbaan-, of ondernemingsproject te definiëren, door de vinger te leggen op de blokkade zodat dit fundamenteel project vrijgezet en tot ontplooing kan komen.

De Leadership Retreat ® maakt binnen ondernemingen deel uit van een integraal proces voor leiderschaps-en organisatieontwikkeling. De integratie en duurzame verankering van de aangeboorde leiderschapskracht (initiatiefase) komt binnen de organisatie tot stand via opvolgcoachings, eventueel in combinatie met HR-advies (integratiefase).


Life Mastery Mindset-training
®

Injectie van de Meesterschap-mindset en attitude binnen de bedrijfscultuur.

Dit is het fundament, de grondhouding die op elk niveau binnen de organisatie wordt binnengebracht, de uitnodiging om het ondernemerschap op te nemen, te geloven in de keuze die samen gemaakt wordt en de bekrachtiging om er samen voor te gaan.

Life Mastery is een fundamentele investering voor ondernemingen, een rechtstreekse investering in de motor van de organisatie, de mensen, en in datgene wat hen drijft, hun denkpatronen en levenshouding. Als mensen ruim denken zal de organisatie expanderen, als ze beperkend denken, zal de organisatie imploderen.

Lees verder..

Wat drijft jou? Wat drijft jullie? Welke visie voor een gezamenlijke toekomst?

Samen komen we er achter!

Zin in verandering, vernieuwing, inspiratie - zuurstof?

.. voor jezelf of je relatie
.. je team
.. je organisatie of bedrijf

Laten we kennismaken en zien wat we voor elkaar kunnen betekenen!

“I see a world built on the fundamental premise that anything is possible and that we can and have to choose to create that world – as we want to see it in the future – rather than how we think it’s possible based on our limited experiences from the past.”
~ Bart